RODO

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
Informujemy iż, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Magdalena Antosiak NZOZ Stomatologia SOS ul. Poznańska 42, 62-035 Kórnik.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danym i proszę kontaktować się poprzez adres 
e-mail: stomatologiasos@onet.eu oraz pod adresem korespondencyjnym : Kórnik, 62-035
 ul. Poznańska 42.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   – ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia – Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  – jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ;
  – realizujemy Pani/Pana  prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ;
  – kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie terminami;
  – jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw;
  – Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 5. Pani/Pana dane są udostępniane na wniosek osób, organów lub podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu określonym art. 26 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o Prawach Pacjenta i RPP oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie art. 24.4 w/w ustawy.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
Scroll to Top
Call Now Button